Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định gồm 2 loại:


 1.  Hao mòn hữu hình.
 2.  Hao mòn vô hình.

Mục đích: 
 • Tích lũy vốn để tái sản xuất giản đơn hoặc tái sản xuất mở rộng.
Phương pháp tính:
 1. PP khấu hao đường thẳng
 2. PP khấu hao theo số dư giảm dần
 3. PP khấu hao theo sản lượng
Tính mức khấu hao cá biệt (khấu hao đường thẳng )
MKH = NG . Kkk : Nsd
 1.  MKH: Mức khấu hao trung bình hằng năm của tài sản cố định.
 2.  NG: Nguyên giá tài sản cố định.
 3.  Nsd: Số năm ước tính sử dụng
 4.  Kkk: hệ số khó khăn
Tính tỷ lệ khấu hao
Tkh = MKH : NG = Kkh : Nsd
 1.  MKH: Mức khấu hao trung bình hằng năm của tài sản cố định
 2.  NG: Nguyên giá tài sản cố định
Tính khấu hao theo số dư giảm dần:
Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận