Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu chung của phần tài chính doanh nghiệp:


 1.  Phân tích được hoạt động kinh doanh của 1 doanh nghiệp dược dựa trên kết quả phân tích báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh.
 2.  Lựa chọn được phương án sản xuất trong ngắn hạn.
1. Khái niệm:
 1.  Hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị
 2.  Phản ánh sự vận động và chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình phân phối
 3.  Để tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ
 4. Nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp:
 1.  Công cụ khai thác, thu hút nguồn tài chính
 2.  Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả
 3.  Công cụ để kích thích, thúc đẩy sản xuất kinh doanh
 4.  Kiểm tra các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
3. Vốn kinh doanh:
 •  Là số tiền ứng trước về toàn bộ tài sản hữu hình và tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích kiếm lời.
Đặc điểm:
 1.  Một loại quỹ tiền tệ đặc biệt
 2.  Có trước khi diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh
 3.  Được thu về để ứng tiếp cho kỳ sau
 4.  Khi mất vốn có nghĩa doanh nghiệp phá sản.
Phân loại vốn:
 1.  Theo nguồn hình thành
 2.  Theo mục đích sử dụng
 3.  Theo thời gian sử dụng
Phân loại vốn theo nguồn hình thành:
 1.  Nguồn vốn chủ sở hữu
 2.  Nguồn vốn tự bổ sung
 3.  Nguồn vốn huy động
 4.  Nguồn vốn tín dụng
 5.  Nguồn vốn thanh toán
Phân loại vốn theo mục đích sử dụng
 1.  Vốn cố định
 2.  Vốn lưu động
 3.  Vốn xây dựng cơ bản
 4.  Các quỹ của xí nghiệp
 5.  Nguồn vốn kinh phí
Phân loại vốn theo thời gian:
 1.  Vốn dài hạn
 2. Vốn ngắn hạn


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận