Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Tài sản cố định

Khái niệm tài sản cố định:


 •  Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tư liệu lao động chủ yếu và những tài sản khác có Giá trị lớn (tối thiểu 30 triệu đồng ), Thời gian sử dụng lâu dài (tối thiểu 1 năm).
Đặc điểm tài sản cố định:
 1.  Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất mà vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu.
 2.  Trong quá trình sản xuất kinh doanh, giá trị của tài sản cố định chuyển dịch dần vào giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà nó tham gia tạo nên.
Phân loại tài sản cố định:
 1.  Theo hình thái vật chất
 2. Theo công dụng kinh tế
 3.  Theo tình hình sử dụng
 4.  Theo quyền sở hữu
 5.  Theo nguồn hình thành
 6.  Kết cấu tài sản cố định.
Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện:
 1.  Tài sản cố định có hình thái vật chất (tài sản cố định hữu hình): + Nhà xưởng + Kho tàng…..
 2.  Tài sản cố định không có hình thái vật chất (tài sản cố định vô hình): + Chi phí thành lập doanh nghiệp + Chi phí nghiên cứu + Chi phí mua bằng phát minh sáng chế.
Phân loại tài sản cố định theo công dụng kinh tế:
 1.  Tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh: + Nhà xưởng + Máy dập viên…..
 2.  Tài sản cố định dùng ngoài sản xuất kinh doanh: + Nhà trẻ + Máy móc phục vụ văn phòng...
Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng:
 1.  Tài sản cố định đang dùng
 2.  Tài sản cố định chưa cần dùng
 3.  Tài sản cố định không cần dùng và chờ thanh lý
Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu:
 1.  Tài sản cố định tự có.
 2.  Tài sản cố định đi thuê.
Phân loại  tài sản cố định theo nguồn hình thành:
 1.  Tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu
 2.  Tài sản cố định hình thành từ các khoản nợ phải trả


Cảm xúc bình luậnCảm xúc bình luận